lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Vattenbehandling

Miljöteknik

Framtidens reningsverk förväntas klara både skärpta utsläppskrav för fosfor och kväve och nya krav på utsläpp av svårnedbrytbara föroreningar som läkemedelsrester och olika typer av organiska ämnen. Samtidigt eftersträvas energieffektiva reningsmetoder och minskade utsläpp av olika växthusgaser. Avloppsvatten har, inte minst under senare år, alltmer kommit att betraktas som en resurs som möjliggör återvinning av såväl energi som näringsämnen och vatten. VA-branschen står därför inför stora utmaningar i arbetet med att finna nya dag- och avloppsvattenlösningar som klarar både framtidens krav på rening och resurseffektivitet. Inte sällan efterfrågas kompakta stadsintegrerade lösningar vilket ytterligare ökar komplexiteten.

Vid institutionen bedrivs tillämpad forskning inom flera olika områden, ofta i nära samarbete med industrin. Forskningen behandlar olika delar av den urbana VA-tekniska infrastrukturen med fokus energieffektiva och kompakta processlösningar. Anaerob behandlingsteknik, avskiljning av svårnedbrytbara ämnen samt hantering av och rening av dagvatten är andra kärnområden.

Nomigas - Ny mikrobiologisk plattform för opimering av biogasproduktion

Projektets syfte är att säkerställa stabil rötning av och högt biogasutbyte från lågvärdiga substrat genom bättre förståelse av samspelet mellan de involverade mikroorganismerna.

Förutom Ålborg och Lunds Universitet deltar flera danska forskargrupper i projektet. Från Sverige deltar också Primozone Production AB och från Danmark flera stora leverantörer och biogasanläggningar. En grupp av internationella forskare deltar som stöd för projektet.

Projektledare: Åsa Davidsson
Mer information

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2017-11-17 20:12 ( )