lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Material från biomassa

Grön kemiteknik

Vid institutionen finns lång erfarenhet av att rena och koncentrera makromolekyler, som lignin och hemicellulosa, för vidare upparbetning till olika förädlade produkter. Komponenterna som fraktinoneras kan ha sitt ursprung i exsisterande industriella processer t.ex. procesströmmar i massabruk eller vara framtagna vid institutionen genom sur eller alkalisk hydrolys av biomassa i någon av våra förbehandlingsreaktorer. Fokus i detta arbete är att skapa resurseffektiva separations- och fraktioneringsprocesser som kan implementeras i befintliga och framtida bioraffinaderier.

Membranfiltrering i bioraffinaderier

Procesströmmar i bioraffinaderier är komplexa flerkomponentblandningar. Att separera olika komponenter på ett energieffektivt och miljövänligt sätt är därför en utmaning. Ett IETS Annex har därför bildats med syfte att skapa ett nätverk av membranexperter som tillsammans ska dela erfarenheter och ta fram metoder för att designa energieffektiva membrananläggningar anpassade för bioraffinaderier. Sverige koordinerar arbetet i Annexet.

Projektledare: Ann-Sofi Jönsson
Mer information  (På engelska)

Hydrotropisk fraktionering av biomassa

Biomassa kan användas för att producera många produkter och mycket av den energi som vi dagligen använder. Till skillnad från fossila källor är biomassa ett mycket mer hetrogent material och någon form av förbehandling eller fraktionering av materialet krävs för att dela upp materialet i beståndsdelarna lignin, cellulosa och hemicellulosa. Till skillnad mot traditionella metoder som massakokning och olika former av hydrolys påverkar en process baserad på hydrotroper (ett slags ?tvättmedel?) genom att lösa ut ligninet utan att bryta ner det vilket leder till att ligninet kan användas i nya och spännande applikationer

Projektledare: Mats Galbe Ola Wallberg

Energieffektiv isolering av värdeskapande biprodukter i termomekaniska massabruk

Vid tillverkning av termomekanisk massa sönderdelas veden genom mekanisk behandling. Vid raffineringen löses en liten andel ämnen i processvattnet. I dagsläget representerar dessa ämnen inte bara en utbytesförlust, utan även en energibelastning för massabruket då de renas i brukets vattenreningsanläggning. Syftet med detta projekt är att utveckla en kostnads- och energieffektiv separationsprocess genom vilken lösta substanser kan tas till vara för att användas i högvärdiga produkter.

Projektledare: Ann-Sofi Jönsson

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2017-04-26 19:43 ( )