lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Resurseffektiv produktion

Hållbar Processteknik

Resurseffektiv produktion är ett av processindustrins viktigaste krav för att vara konkurrensmässig i en ofta global konkurrenssituation. Med resurseffektivitet menas maximalt utnyttjande av råvaror, minimalt förlust i biprodukter, kostnadseffektiv hantering av föroreningar samt hushållning av energi. Resurseffektivitet gäller även under förändrad drift såsom byte av produktkvalitet, reducerad produktionsvolym och under oförutsedda händelser som påverkar driften.

Resurseffektiv produktion innebär ofta komplex processer med många processteg, recirkulation av material, system för energiåtervinning. Vid institutionen drivs forskning med fokus på utvärdering, optimering och design av komplexa processtrukturer. Detta ger uteslutande med hjälp av processmodeller och processimulatorer.

Vidare studeras val av driftsbetingelser och byte av driftsbetingelser i kontinuerliga processer samt val av dynamiska betingelser i satsvisa processer. Syftet är att utvärdera flexibilitet och robusthet vid produktionsförändringar vilket kommer att vara en viktig konkurrensfördel för att minimera produktion till lag och maximera direkt till kund. Utvärdering, optimering och design av dynamiska betingelser vid satsvisa separationsprocesser vid läkemedelsproduktion är ett speciellt aktivt forskningsområde vid institutionen.

ProOpt: Produktionsoptimering av komplexa och dynamiska processer

Projektet fokuserar på metoder för optimering för resurseffektivisering, flexibilitet och optimala produktionsomställningar. I projektet utvecklas nya metoder och ingenjörsverktyg för optimering av komplexa processer och dynamiska processer. Projektet drivs tillsammans med Perstorp, Novo Nordisk och Modelon. Ett delprojekt studerar modellbaserad produktionsoptimering av komplexa processer med hjälp av processimulatorer. Ett andra projekt studerar optimering av transienta dynamiska processer, till exempel satsvis separation.

Projektledare: Bernt Nilsson

PiiA-bio: Reglering och automation av industriella biologiska processer

Projektet studerar nya lösningar för att öka produktiviteten inom bioteknisk och biofarmaceutisk industri genom ökad produktionsoptimering och automation men med bibehållen hög produktkvalitet. Projektet genomförs tillsammans med Institutionen för Reglerteknik, Novozymes, Novo Nordisk och Pfizer Health. Två delprojekt drivs vid kemiteknik och de fokuserar på industriell kromatografisk separation av proteiner. Det ena delprojektet utvecklar unika lösningar för kolonnstyrning och det andra utvecklar en plattform för läkemedelsproduktion i laboratorieskala.

Projektledare: Bernt Nilsson

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2017-04-26 19:40 ( )