lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Processintensifiering

Hållbar Processteknik

Processintensifiering innebär utveckling av utrustning och produktionsmetoder för effektivare genomföra önskad omvandling. Detta kan innebära ny apparatkonstruktion eller att två eller flera delsteg integreras i ett för att åstadkomma högre effektivitet.

Integration och automation av satsvisa processteg är ett forskningsområde. Exempel på studier är integrerade separationssteg vid läkemedelsproduktion och integrerade hydrolys och fermenteringsprocesser för produktion av biobränslen och kemikalier. Tiden det tar att isolera och rena ett protein som har uttrycks i en bioreaktor till dess den finns i en läkemedelformulering kan kortas avsevärt.

Även studier på integration av reaktion-separation vid kemisk modifiering av läkemedel görs.

ProOpt: Produktionsoptimering av komplexa och dynamiska processer

Projektet fokuserar på metoder för optimering för resurseffektivisering, flexibilitet och optimala produktionsomställningar. I projektet utvecklas nya metoder och ingenjörsverktyg för optimering av komplexa processer och dynamiska processer. Projektet drivs tillsammans med Perstorp, Novo Nordisk och Modelon. Ett delprojekt studerar modellbaserad produktionsoptimering av komplexa processer med hjälp av processimulatorer. Ett andra projekt studerar optimering av transienta dynamiska processer, till exempel satsvis separation.

Projektledare: Bernt Nilsson

PiiA-bio: Reglering och automation av industriella biologiska processer

Projektet studerar nya lösningar för att öka produktiviteten inom bioteknisk och biofarmaceutisk industri genom ökad produktionsoptimering och automation men med bibehållen hög produktkvalitet. Projektet genomförs tillsammans med Institutionen för Reglerteknik, Novozymes, Novo Nordisk och Pfizer Health. Två delprojekt drivs vid kemiteknik och de fokuserar på industriell kromatografisk separation av proteiner. Det ena delprojektet utvecklar unika lösningar för kolonnstyrning och det andra utvecklar en plattform för läkemedelsproduktion i laboratorieskala.

Projektledare: Bernt Nilsson

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2017-04-26 19:40 ( )