lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Åsa Davidsson

Teknologie doktor Åsa Davidsson är universitetslektor på Institutionen för Kemiteknik vid Lunds universitet och arbetar inom Vattenförsörjnings- och avloppsteknik (VA-teknik). Hon har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta inom biogasområdet. Hon har arbetat med forskningsprojekt inom avfalls- och avloppsbehandling, med stort fokus på biogasproduktion genom anaerob behandling. En stor del av forskningen sker genom samarbete med industrin, t.ex. kommunala vatten- och avfallsbolag, teknikleverantörer, konsulter och forskningsinstitut. Slambehandling är ett viktigt forskningsområde, inom vilket Åsa arbetar med förbehandling och rötning för ökad produktion av biogas men även för att förbättra slammets kvalitet, genom att reducera patogener och mikroföroreningar. Ett annat urbant avfall som studerats i flertalet forskningsprojekt är matavfall och hur detta kan samlas in från hushållen, förbehandlas och behandlas genom rötning. Andra studerade substrat är marin biomassa (musslor och alger), industriavlopp och halm. De senaste åren har inkluderat projekt om ”nya” hållbara system för urban infrastruktur för att bättre utnyttja näring och energi i avfallsströmmar, t.ex. utvärdering av avfallskvarnsystem och sorterande avloppssystem. Åsa är också involverade i forskning om energieffektiv och resursutnyttjande avloppsvattenbehandling.

Grundutbildning

Kursansvar för
Examensarbete

Forskning

Projektledare

Publikationer

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-12-18 23:22 ( )

Åsa Davidsson

Kontakt

Åsa Davidsson
Universitetslektor

asa.davidsson [at] chemeng [dot] lth [dot] se
046-2229557

Besöksadress:
Naturvetarvägen 14, Lund

Postadress:
Institutionen för kemiteknik
Box 124, 221 00 Lund

Internpost:
Hs 1