lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Vattenbehandling

Miljöteknik

Framtidens reningsverk förväntas klara både skärpta utsläppskrav för fosfor och kväve och nya krav på utsläpp av svårnedbrytbara föroreningar som läkemedelsrester och olika typer av organiska ämnen. Samtidigt eftersträvas energieffektiva reningsmetoder och minskade utsläpp av olika växthusgaser. Avloppsvatten har, inte minst under senare år, alltmer kommit att betraktas som en resurs som möjliggör återvinning av såväl energi som näringsämnen och vatten. VA-branschen står därför inför stora utmaningar i arbetet med att finna nya dag- och avloppsvattenlösningar som klarar både framtidens krav på rening och resurseffektivitet. Inte sällan efterfrågas kompakta stadsintegrerade lösningar vilket ytterligare ökar komplexiteten.

Vid institutionen bedrivs tillämpad forskning inom flera olika områden, ofta i nära samarbete med industrin. Forskningen behandlar olika delar av den urbana VA-tekniska infrastrukturen med fokus energieffektiva och kompakta processlösningar. Anaerob behandlingsteknik, avskiljning av svårnedbrytbara ämnen samt hantering av och rening av dagvatten är andra kärnområden.

Nomigas - Ny mikrobiologisk plattform för opimering av biogasproduktion

Projektets syfte är att säkerställa stabil rötning av och högt biogasutbyte från lågvärdiga substrat genom bättre förståelse av samspelet mellan de involverade mikroorganismerna.

Förutom Ålborg och Lunds Universitet deltar flera danska forskargrupper i projektet. Från Sverige deltar också Primozone Production AB och från Danmark flera stora leverantörer och biogasanläggningar. En grupp av internationella forskare deltar som stöd för projektet.

Projektledare: Åsa Davidsson
Mer information

LESS IS MORE

Less is more - Energieffektiva metoder för rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar i avloppsvatten är ett Interreg South Baltic projekt och ett samarbete mellan fyra länder som alla gränsar till södra Östersjön. I projektet ska man undersöka och utvärdera metoder för rening av mikroföroreningar på ett energi- och kostnadseffektivt sätt. Grundidén är att använda ett kolfilter som sista reningssteg i vilket mikroföroreningar adsorberas.

Projektledare: Michael Cimbritz Åsa Davidsson
Mer information

Cleanwater


I Cleanwater utvecklas tekniska lösningar för nedbrytning av organiska mikroföroreningar i avloppsvatten. Lösningarna utvecklas i nära samarbete med slutanvändare. Utveckling av testmetoder för analys av mikroplaster, organiska mikroföroreningar och transformationsprodukter står också i fokus i projektet. Försök utförs både i laboratorieskala och i pilotskala vid utvalda avloppsreningsverk.

Projektledare: Michael Cimbritz Per Falås
Mer information

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-13 02:45 ( )