lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Koldioxidinfångning

Miljöteknik

Absorption av koldioxid förekommer i flera processer och av olika anledningar. Vid produktion av biogas eller SNG från biomassa är det nödvändigt att uppgradera den producerade gasen, genom att avlägsna koldioxid, för att erhålla en gas som kan användas som fordonsbränsle eller injiceras i naturgasnätet. I kemisk industri finns ofta behov av att avskilja CO2 från gasströmmar, exempelvis i raffinaderiindustrin och vid produktion av etenoxid. Koldioxidavskiljning kan också användas för ”Carbon Capture and Storage” (CCS).

Gemensamt för alla områden där koldioxidavskiljning genom absorption förekommer är att det är en energikrävande process. Framförallt krävs mycket energi vid regenerering av absorptionslösningen som ofta sker vid hög temperatur (>120°C). Genom att reducera energibehovet för absorptionsprocessen kan alltså ett flertal processer bli mer energi- och kostnadseffektiva.

Forskningen på absorption av koldioxid vid Institutionen för kemiteknik fokuserar på att utveckla nya system för absorption av koldioxid med mindre energibehov som kan regenereras vid lägre temperatur (70-90°C). Detta möjliggör användandet av överskottsvärme i processen vilket minskar kostnaden avsevärt. Forskning på befintliga system för absorption av koldioxid bedrivs också med syfte att utveckla processen så att den kräver mindre energi.

Utvärdering av ny teknik för koldioxidavskiljning i industrin

Projektet har som mål att utvärdera ny teknik för avskiljning av koldioxid från gasströmmar producerade inom olika industrisektorer i Sverige. Den nya tekniken kan använda sig av lågvärdig överskottsvärme, istället för högvärdig ånga, vid desorptionen av koldioxiden vilket gör den mycket lämpad för tillämpning inom industrier där stora mängder överskottsvärme finns tillgängliga, t.ex. järn- och stålindustrin, raffinaderiindustrin och den petrokemiska industrin men även pappers- och massaindustrin. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Lunds Universitet, och Chalmers Tekniska Högskola. Forskargrupperna kombinerar erfarenhet från utveckling av ny teknik för koldioxidavskiljning med erfarenhet av industriellt baserad CCS och värmeintegration i processindustrin.

Projektledare: Helena Svensson
Mer information  (På engelska)

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-09-19 19:46 ( )