lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Kemikalier från biomassa

Grön kemiteknik

Vid institutionen för kemiteknik pågår sedan flera år tillbaka forskning kring tillverkning av kemikalier från biomassa. Detta arbete drivs framåt av samhällets önskan/behov av att minska användningen av fossila energiprodukter. Oljan används främst för fordonsdrift medan kol och naturgas används vid el- och värmeproduktion, men en betydande del av dessa används också vid produktion av kemikalier. Till skillnad från energisektorn (fordonsbränsle och el-/värmeproduktion) kan inte kemisektorn komma ifrån att använda en kolkälla i sin produktion och en total elektrifiering är därför utesluten.

I forskningen används olika typer av biomassa, främst lignocellulosa från träd, som råvara för framställning av kemikalier. Omvandlingen kan ske med både termokemiska och biokemiska (mikrobiella) processer. Fokus ligger på att förbättra processerna vid framställning av plattformskemikalier, som i sin tur kan användas som utgångsmaterial för en stor mängd olika slutprodukter. Ett exempel är bärnstenssyra, som kan framställas mikrobiellt från socker. Detta ämne används i industrin redan idag, men förutspås få en ökad betydelse i fler värdekedjor om produktionen blir kostnadseffektiv. Ett annat exempel är användning av glycerol och etanol för att syntetisera de idag industriellt helt centrala olefinerna eten och propen, som används för att tillverka våra vanligaste plaster t.ex. polyeten och polypropen.

Isolering av hemicellulosa från sulfitlut

Hemicellulosa från trä löses ut under massakokningen. Hemicellulosorna kan vara antingen oligomera eller monomera. Syftet med detta projekt är att utvinna och rena oligomera hemicellulosor från sulfitlut. Dessa hemicellolosor kommer sedan att användas i ett projekt vid institutionen för biokemi och strukturbiologi för vidare bearbetning till högvärdespolymerer genom enzymatiska processer. Den andra delen av projektet kommer att vara att koncentrera produkten från de enzymatiska processerna.

Projektledare: Ola Wallberg

Biologiska processer för högvärdeskemikalier från lignin

Integrated: Integrerade kontinuerliga nedströmsprocesser för nästa generation av biologiska läkemedel

Integrerade kontinuerliga nedströmsprocesser har högre produktivitet och mindre fotavtryck jämfört med befintliga processer. Införandet av ny produktionsparadigm inom den biofarmaceutiska industrin kräver metoder och verktyg för processutveckling i alla stadier i utvecklingen av nya läkemedel. Projektet kommer att ta fram design- och automationsverktyg för ökad flexibilitet och styrbarhet av nedströmsprocesser vid utveckling i både preklinisk fas och kliniska studier. Projektet är ett samarbete mellan LU, Modelon, Novo Nordisk och Sobi.

Projektledare: Bernt Nilsson

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-13 02:43 ( )