lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Bränsle från biomassa

Grön kemiteknik

Institutionen för kemiteknik har en lång erfarenhet av forskning rörande produktion av bränsle från biomassa, främst lignocellulosarika material som biprodukter från jord- och skogsbruk eftersom dessa inte konkurrerar med matproduktion. Den bakomliggande drivkraften till att producera fordonsbränsle från biomassa är behovet av att minska de globala koldioxidutsläppen, vilket kan göras genom en kombination av åtgärder som energieffektivare fordon, minskat transportbehov och biomassabaserade bränslen. Etanol, biogas och biovätgas från lignocellulosa samt produktion av grön gasol från biprodukten glycerol är det som främst studeras i forskningen i olika omfattning. Ända sedan starten av transformeringen av det svenska energisystemet efter oljekrisen på 70-talet har institutionen varit delaktig i forskning för produktion av bränsle, främst etanol, från biomassa. Under denna tiden har fokus i forskningen flyttats beroende på de framsteg och resultat som har nåtts. Centrala delar i etanolforskningen, och även till viss del för andra energibärare, är förbehandling och hydrolys av biomassan till fermenterbara socker, fermentering av den komplexa sockerlösningen samt upprening av produkterna. Processdesign och tekno-ekonomiska analyser där kompletta produktionsprocesser modelleras och kostnadsuppskattas är ett viktigt verktyg som bl.a. används för att styra forskningsfokus i rätt riktning. Vid institutionen finns även den nationella processutvecklingsenheten där förbehandling och fermentering i pilotskala kan studeras för både satsvisa och kontinuerliga processer.

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-13 02:43 ( )