lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Resurseffektiv produktion

Hållbar Processteknik

Resurseffektiv produktion är ett av processindustrins viktigaste krav för att vara konkurrensmässig i en ofta global konkurrenssituation. Med resurseffektivitet menas maximalt utnyttjande av råvaror, minimalt förlust i biprodukter, kostnadseffektiv hantering av föroreningar samt hushållning av energi. Resurseffektivitet gäller även under förändrad drift såsom byte av produktkvalitet, reducerad produktionsvolym och under oförutsedda händelser som påverkar driften.

Resurseffektiv produktion innebär ofta komplex processer med många processteg, recirkulation av material, system för energiåtervinning. Vid institutionen drivs forskning med fokus på utvärdering, optimering och design av komplexa processtrukturer. Detta ger uteslutande med hjälp av processmodeller och processimulatorer.

Vidare studeras val av driftsbetingelser och byte av driftsbetingelser i kontinuerliga processer samt val av dynamiska betingelser i satsvisa processer. Syftet är att utvärdera flexibilitet och robusthet vid produktionsförändringar vilket kommer att vara en viktig konkurrensfördel för att minimera produktion till lag och maximera direkt till kund. Utvärdering, optimering och design av dynamiska betingelser vid satsvisa separationsprocesser vid läkemedelsproduktion är ett speciellt aktivt forskningsområde vid institutionen.

Integrated: Integrerade kontinuerliga nedströmsprocesser för nästa generation av biologiska läkemedel

Integrerade kontinuerliga nedströmsprocesser har högre produktivitet och mindre fotavtryck jämfört med befintliga processer. Införandet av ny produktionsparadigm inom den biofarmaceutiska industrin kräver metoder och verktyg för processutveckling i alla stadier i utvecklingen av nya läkemedel. Projektet kommer att ta fram design- och automationsverktyg för ökad flexibilitet och styrbarhet av nedströmsprocesser vid utveckling i både preklinisk fas och kliniska studier. Projektet är ett samarbete mellan LU, Modelon, Novo Nordisk och Sobi.

Projektledare: Bernt Nilsson

P3: Kontinuerliga nedströmsprocesser inom Kompetenscentrum för Avancerad BioProduktion

Projektet är en del inom kompetenscentrum för avancerad bioproduktion, AdBioPro, som drivs från KTH. Initialt studeras kontinuerliga processteg och integrerade processteg för rening av proteiner, framför allt monoklonala antikroppar. Speciellt fokus riktas mot integrering av kontinuerlig uppströms- och nedströmsprocesser. Även uppskalning till pilotskala kommer att studeras.

Projektledare: Bernt Nilsson

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-13 02:41 ( )