lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Processintensifiering

Hållbar Processteknik

Processintensifiering innebär utveckling av utrustning och produktionsmetoder för effektivare genomföra önskad omvandling. Detta kan innebära ny apparatkonstruktion eller att två eller flera delsteg integreras i ett för att åstadkomma högre effektivitet.

Integration och automation av satsvisa processteg är ett forskningsområde. Exempel på studier är integrerade separationssteg vid läkemedelsproduktion och integrerade hydrolys och fermenteringsprocesser för produktion av biobränslen och kemikalier. Tiden det tar att isolera och rena ett protein som har uttrycks i en bioreaktor till dess den finns i en läkemedelformulering kan kortas avsevärt.

Även studier på integration av reaktion-separation vid kemisk modifiering av läkemedel görs.

Integrated: Integrerade kontinuerliga nedströmsprocesser för nästa generation av biologiska läkemedel

Integrerade kontinuerliga nedströmsprocesser har högre produktivitet och mindre fotavtryck jämfört med befintliga processer. Införandet av ny produktionsparadigm inom den biofarmaceutiska industrin kräver metoder och verktyg för processutveckling i alla stadier i utvecklingen av nya läkemedel. Projektet kommer att ta fram design- och automationsverktyg för ökad flexibilitet och styrbarhet av nedströmsprocesser vid utveckling i både preklinisk fas och kliniska studier. Projektet är ett samarbete mellan LU, Modelon, Novo Nordisk och Sobi.

Projektledare: Bernt Nilsson

P3: Kontinuerliga nedströmsprocesser inom Kompetenscentrum för Avancerad BioProduktion

Projektet är en del inom kompetenscentrum för avancerad bioproduktion, AdBioPro, som drivs från KTH. Initialt studeras kontinuerliga processteg och integrerade processteg för rening av proteiner, framför allt monoklonala antikroppar. Speciellt fokus riktas mot integrering av kontinuerlig uppströms- och nedströmsprocesser. Även uppskalning till pilotskala kommer att studeras.

Projektledare: Bernt Nilsson

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-11-13 02:40 ( )